Rozumienie procesu estymacji jest kluczowe dla efektywnego zarządzania projektami IT. W skrócie, proces ten polega na przydzieleniu wartości do poszczególnych zadań znajdujących się w backlogu, reprezentujących oczekiwane nakłady pracy, które będą potrzebne do ich ukończenia. Ta wartość jest często wyrażana w punktach historii, dnach lub godzinach. Istotą estymacji jest to, że nie jest to dokładne przewidywanie, ale raczej najlepsza tego momentu hipoteza, co pozwala zespołom lepiej planować i dostosowywać się do zmieniających się okoliczności. Zarówno przesadna optymistyczność, jak i pesymizm mogą prowadzić do niewłaściwych decyzji i niespodziewanych problemów w projekcie. Dlatego też kluczem do skutecznej estymacji jest doświadczenie, umiejętność analizy i ciągłe uczenie się.

 

Techniki estymacji pracy w Scrum

Techniki estymacji pracy w Scrum wykorzystują różne metody, aby jak najdokładniej oszacować wymaganą ilość pracy. Często wykorzystuje się metody oparte na punktach historii (story points) lub punktach Fibonacci'ego, gdzie do każdej historyjki przypisywana jest relatywna wartość. Inną, bardziej szczegółową techniką jest korzystanie z Planning Poker - narzędzia, w którym członkowie zespołu mają za zadanie niezależnie oszacować pracę, a potem dyskutować o swoich szacunkach, aby dojść do konsensusu. Wszystkie te techniki wykorzystują zasadę, że estymacje są bardziej dokładne, kiedy są one realizowane przez cały zespół, składający się z osób o różnych kompetencjach i doświadczeniach.

osoba używająca komputera, Estymacja pracy dla elementów Backlogu

Rola Product Ownera w estymacji backlogu

Rola Product Ownera w estymacji backlogu jest niezmiernie istotna. To on decyduje o jego priorytetach, co jest bezpośrednio związane z kosztem oraz czasem realizacji projektu. Bardzo ważne jest, aby Product Owner posiadał pełen wgląd w szacowany czas realizacji poszczególnych zadań, ponieważ to on jest odpowiedzialny za komunikację z interesariuszami oraz odpowiednie zarządzanie oczekiwaniami. Potrafi on dostrzec potencjalne zagrożenia i ryzyko dla projektu, planując równocześnie nawigację oraz optymalizację procesów. Zrozumienie pracy zespołu developerskiego i umiejętność przekładania tego na język biznesu wynika bezpośrednio z jego roli. Szacowanie backlogu powinno być więc wynikiem ścisłego dialogu między Product Ownerem a zespołem programistycznym.

 

Zastosowanie Fibonacci w estymacji zadań

Zastosowanie ciągu Fibonacciego oparte jest na założeniu, że im większe jest zadanie do estymacji, tym większa jest niepewność. Załóżmy na przykład, że mamy zadanie wymagające 1, 2 lub 3 dni pracy. W takim przypadku różnica w estymacji jest stosunkowo niewielka. Jednak, jeśli przyjrzeć się zadaniu, które może zająć 5, 8, 13 dni - niepewność staje się znacznie większa, podobnie jak przewidywana ilość wymaganej pracy. Dlatego, stosując do estymacji ciąg liczb Fibonacciego, uwzględniamy tę prawidłowość. Ponadto, pomaga to zespołowi w lepszym zrozumieniu rozmiaru i kompleksowości zadania, co w efekcie prowadzi do precyzyjniejszego planowania i lepszego zarządzania projektem.

 

Często popełniane błędy podczas estymacji i jak ich unikać

Podczas estymacji pracy dla elementów backlogu, istnieje wiele pułapek, w które łatwo można wpaść. Do najczęściej popełnianych błędów zaliczać można zbyt optymistyczne podejście do złożoności zadań, co prowadzi do istotnych rozbieżności między planowanym a rzeczywistym czasem wykonania. Innym błędem jest nieuwzględnianie nieprzewidywalnych zdarzeń, które zawsze mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. W estymacji pracy kluczowe jest także unikanie 'estymacji na oko', czyli nietrafne oceny nakładu pracy bez oparcia na konkretnej analizie. Aby minimalizować ryzyko ewentualnych błędów, warto korzystać z metod opartych na empiryce, takich jak Planning Poker, które pozwalają na dokładniejszą ocenę złożoności zadań.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager