Czym są QA/QC?

Tworzenie oprogramowania oraz jego wdrożenie wymagają odpowiednich procesów QA/QC, które pozwalają na stworzenie wysokiej jakości rozwiązań. Czym są wspomniane skróty? QA, czyli Quality Assurance, służy zarządzaniu jakością, natomiast QC, czyli Quality Control, koncentruje się na kontroli jakości. 

Funkcją pierwszego jest prewencja, drugiego wykrywanie. Oba procesy uzupełniają się, aby pomóc uzyskać najlepszy produkt, który wolny od błędów trafi do klienta. Można określić je jako dwie strony jednego medalu.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Rola Quality Assurance

W układzie QA/QC Quality Assurance stanowi proces tworzenia standardów, które przekładają się na finalny kształt produktu. Jego celem jest wykrycie na wczesnym etapie wszelkich nieprawidłowości, które mogą wystąpić w przyjętych na dalszych etapach metodach, technikach i podejściach. W ten sposób można zweryfikować poprawność kreowanych procesów i przestrzegania zasad tworzenia oprogramowania.

QA zapobiega wadom. Ma dać pewność, że wszystkie podejmowane na dalszym etapie działania będą wolne od błędów. Warto skorzystać z modelu ZZSD (ang. PDCA):

  • zaplanuj – zrozum problem, a znajdziesz rozwiązanie,
  • zrób – sprawdź w małej skali czy założenia i ich rozwiązanie są zgodne,
  • sprawdź – zweryfikuj, czy rozwiązanie daje oczekiwane rezultaty,
  • działaj – wprowadź poprawki, napraw problemy i usprawnij wszystko zgodnie z uzyskaną wiedzą.

 

Istota Quality Control

Drugą częścią omawianego układu QA/QC jest Quality Control, czyli proces kontroli jakości. Produkt trafia do testerów, którzy sprawdzają, czy nie ma w nim wad, czy zaimplementowane funkcje działają poprawnie. Na tym etapie weryfikowane jest to, czy w procesie tworzenia oprogramowania zachowane zostały ustalone standardy oraz obrane przyjęte metody. Celem jest zidentyfikowanie luk, błędów i wszelkich braków, oraz ich naprawa. QC to etap kontroli jakości pozwalający na dwie rzeczy. Po pierwsze unika się sytuacji, w której produkt jest niedostatecznie dopracowany. Po drugie wiedza o błędach pozwala uniknąć ich w przyszłości i staje się częścią QA.

Quality Control

Różnice między QA a QC

Wysoką jakość produktu zapewniają QA & QC, czyli dwa równoważne procesy. Występujące między nimi różnice jednocześnie stanowią o ich wzajemnych dopełnianiu. Najważniejsze różnice między procesami QA/QC:

  • wady – QA im zapobiega, QC je odnajduje i naprawa;
  • standardy – QA je definiuje, określając metody działania, QC weryfikuje stosowanie się do nich;
  • pewność poprawności – QA daje ją względem podejmowanych działań, a QC względem osiąganych rezultatów;
  • wymagania – QA weryfikuje, czy zostaną spełnione, natomiast QC sprawdza, czy zostały spełnione;
  • odpowiedzialność – w QA spoczywa na wszystkich, w QC jedynie na testerach.

 

W efekcie powstaje ciąg działań, którego skutkiem jest gotowy produkt wysokiej jakości. Warto pamiętać, że procesy QA/QC przełożyć można na każdą branże, w celu minimalizacji błędów i doskonaleniu danego procesu.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Product management