Kopniak do działania: czym jest kickoff meeting?

Jeśli porównamy projekt do podróży, kickoff meeting będzie wyposażeniem uczestników w mapę i ekwipunek. Ze spotkania kick-off meeting każdy uczestnik projektu wyjdzie wyposażony w wiedzę o swoich kolejnych krokach i celach. Jednocześnie kickoff meeting jest pierwszym sformalizowanym spotkaniem z klientem lub sponsorem projektu.

 

Cel kickoff meetingu

Kickoff meeting to spotkanie organizowane na początku projektu, które ma na celu wprowadzenie uczestników w koncepcję projektu, przedstawienie celów i oczekiwań, a także ustalenie procedur i zasad współpracy. Jest to również okazja do zaprezentowania harmonogramu projektu, omówienia zaangażowanych zasobów, a także ujednolicenia oczekiwań wszystkich uczestników projektu. Celem kickoff meetingu jest wypracowanie spójnej strategii, dzięki której projekt będzie mógł zostać zakończony z sukcesem. Wszyscy uczestnicy powinni po zakończeniu spotkania mieć jasny obraz projektu i swojej roli w jego realizacji. 

 

Etapy kickoff meeting

1. Przygotuj plan spotkania i ułatw zespołowi zrozumienie projektu. 

Przedstaw oczekiwania, cele długoterminowe projektu, potencjalne zagrożenia, kryteria oceny postępów i grupę docelową produktu.

 

2. Ustal zasady organizacji projektu. 

To czas na omówienie sposobów zarządzania, roli project managera, kanałów komunikacji i dokumentowania pracy.

 

3. Zaplanuj implementację produktu. 

Ustal przebieg i zadania każdej fazy projektu. 

kickoff meeting

Dyskusja i wnioski z kickoff meetingu

Podczas kickoff meetingu bardzo ważna jest dyskusja i wnioski, które płyną z niej. Uczestnicy powinni mieć możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich wątpliwości. Istotne jest, aby podczas dyskusji ustalić spójną wizję projektu i wypracować konkretny plan działania. Warto zwrócić uwagę na wszelkie potencjalne problemy i wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie realizacji projektu. Wszyscy uczestnicy powinni wyjść ze spotkania z jasnymi celami i zadaniem do wykonania. Dzięki temu mogą zacząć działać zgodnie z ustalonym planem i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu projektu. Wnioski z kickoff meetingu powinny być dobrze udokumentowane i przekazane wszystkim uczestnikom, aby mogli na bieżąco śledzić postęp projektu i wywiązywać się z przydzielonych zadań.

 

Dobre praktyki kickoff meeting

  • Kickoff meeting to nie czas na planowanie projektu. Spotkanie startowe powinno mieć miejsce po etapie planowania, a przed rozpoczęciem realizacji.  
  • Truizmem jest, że zgrany zespół pracuje wydajniej. Nawet pracownicy jednej firmy często znają się tylko z widzenia, a w dobie pracy zdalnej jedynie z nazwiska i adresu mailowego. Podczas kickoff meeting dajesz uczestnikom projektu szansę na poznanie się nawzajem. 
  • Przedstaw znaczenie i wpływ na projekt. Niech każdy z uczestników pozna swoje miejsce w projekcie i wagę swoich kompetencji.  
  • Jeśli niektórzy z uczestników mieli szansę dowiedzieć się więcej o projekcie w kuluarach firmy, masz szansę wyrównać poziom wiedzy u zespołu. Zapewnij wszystkim uczestnikom start na tym samym poziomie wtajemniczenia. 
  • Nadajcie projektowi nazwę. Burza mózgów przy wspólnym tworzeniu chwytliwej nazwy wzmocni identyfikację uczestników z projektem i ułatwi komunikację. Największe korporacje wykorzystują ten fakt, nadając swoim projektom nazwy z wybranych dziedzin, na przykład Microsoft wybiera nazwy geograficzne, a Apple nazwy zwierząt.
  • Wzbudź emocje. Niech zespół zacznie projekt z entuzjazmem  

 

Dobrze przeprowadzone kickoff meeting może pozytywnie wpłynąć na cały projekt i uporządkować dalsze etapy pracy, nie traktuj go więc jako nieistotnej formalności.

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #Project manager