EBITDA to skrót od angielskiego 'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization', co w tłumaczeniu na język polski oznacza 'zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem'. Jest to jedno z kluczowych narzędzi, które inwestorzy i kredytodawcy wykorzystują do oceny wydajności operacyjnej i dochodowości firmy, niezależnie od jej struktury finansowej, decyzji dotyczących podatków czy strategii amortyzacji. EBITDA może być użyteczne zarówno dla porównań międzysektorowych, jak i w ramach jednego sektora, ułatwiając ocenę i porównanie efektywności biznesów.

 

Jak obliczyć EBITDA?

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) to wskaźnik finansowy, który mierzy zysk operacyjny firmy przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i deprecjacji. Aby obliczyć EBITDA, należy rozpocząć od zysku operacyjnego (operating profit), który można znaleźć w rachunku zysków i strat firmy. Następnie, do tego wyniku dodaje się koszty amortyzacji i deprecjacji, które są uwzględnione jako koszty operacyjne, ale nie wiążą się z rzeczywistym wypływem gotówki. Wzór na EBITDA można zapisać jako:

EBITDA = Zysk operacyjny + Amortyzacja + Deprecjacja
 

Jeśli nie ma dostępnego bezpośredniego zysku operacyjnego, można zacząć od zysku netto (net profit) i dodać z powrotem odsetki, podatki, amortyzację i deprecjację:

EBITDA = Zysk netto + Odsetki + Podatki + Amortyzacja + Deprecjacja

 

EBITDA jest użytecznym wskaźnikiem, ponieważ pozwala ocenić operacyjną efektywność firmy bez wpływu jej struktury kapitałowej, polityki podatkowej i decyzji dotyczących amortyzacji. Dzięki temu inwestorzy i analitycy mogą porównywać firmy z różnych branż i o różnych strukturach finansowych na bardziej wyrównanych warunkach.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

EBITDA a zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków

EBITDA, jest wskaźnikiem używanym do oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysków. Pokazuje on, jak dużo pieniędzy firma jest w stanie zarobić, nie biorąc pod uwagę skomplikowanych czynników finansowych takich jak zadłużenie, podatki czy amortyzacja. Dzięki temu, EBITDA może być uznawana za miarę 'czystej' wydajności operacyjnej firmy. Wysoki poziom EBITDA może sugerować, że przedsiębiorstwo jest w dobrym stanie finansowym i ma duże możliwości generowania zysków, podczas gdy niski poziom może sygnalizować potencjalne problemy z rentownością operacyjną firmy.

spotkanie, EBITDA

Zastosowanie EBITDA w analizie finansowej

EBITDA jest kluczowym narzędziem w analizie finansowej, które pozwala na ocenę operacyjnej wydajności firmy niezależnie od jej struktury finansowania, polityki amortyzacji oraz podatków. Z tego powodu, jest on często stosowany przez analityków i inwestorów do porównywania efektywności różnych firm, nawet jeżeli działają one w różnych branżach czy krajach. Wskaźnik ten może być również wykorzystany do monitorowania zdolności firmy do generowania zysków, odzwierciedlając jej zdolność do spłaty długów. W obliczu trudnego okresu finansowego, wysokie EBITDA może wskazywać na dobre perspektywy dla firmy.

 

Plusy i minusy wykorzystywania wskaźnika EBITDA w biznesie

Plusy wykorzystywania wskaźnika EBITDA obejmują jego zdolność do przedstawienia rzeczywistej operacyjnej efektywności firmy, eliminując wpływ finansowania, polityki podatkowej oraz kosztów amortyzacji i deprecjacji. Dzięki temu można lepiej porównywać firmy z różnych branż i o różnej strukturze kapitałowej. Jest także użyteczny w ocenie zdolności przedsiębiorstwa do generowania gotówki, co jest kluczowe przy ocenie jego kondycji finansowej i zdolności do obsługi zadłużenia.

Jednak minusy EBITDA wynikają z tego, że pomija ona istotne aspekty finansowe, takie jak koszty kapitału, wpływ podatków oraz wydatki związane z amortyzacją i deprecjacją. Może to prowadzić do przeszacowania zdolności generowania zysków firmy, zwłaszcza w branżach kapitałochłonnych. Ponadto, nie uwzględnia zmian w kapitale obrotowym, co może skrywać problemy związane z płynnością finansową. Wreszcie, zbyt duże poleganie na EBITDA może skłaniać menedżerów do podejmowania decyzji krótkoterminowych, które sztucznie podnoszą ten wskaźnik kosztem długoterminowej stabilności firmy.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #business analysis