BEM (Block, Element, Modifier) to popularna metoda organizacji kodu CSS, która pochodzi od rosyjskiego giganta internetowego, Yandex. Jej fundamentalnym przesłaniem jest zachowanie struktury kodu, poprawa jego czytelności oraz redukcja kompleksowości przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności programistów. Pomocna jest w szczególny sposób w dużych, rozległych projektach, gdzie zwiększenie złożoności kodu może prowadzić do problemów z jego utrzymaniem. BEM, przynosząc ściśle zdefiniowane zasady dotyczące nazewnictwa i segregacji kodu, tworzy silne fundamenty dla skutecznego zarządzania skomplikowanymi stylami CSS.

 

Elementy BEM: Bloki, Elementy i Modyfikatory

BEM odświeża podejście do organizacji kodu CSS, wprowadzając trzy podstawowe składniki: Bloki, Elementy i Modyfikatory, stąd nazwa BEM. Bloki są najwyższym poziomem abstrakcji, reprezentującym poszczególne, autonomiczne jednostki kodu, takie jak nagłówek, stopka, czy inny konkretny segment strony. Elementy, to z kolei części konkretnego bloku, które nie mają niezależnego znaczenia poza nim. Przykładem może być przycisk menu należący do bloku nagłówka. Modyfikatory natomiast, to specjalne cechy, które wpływają na wygląd lub zachowanie bloków i elementów. Przykładem może być przycisk menu o modyfikatorze 'aktywny', który zmienia się gdy dany element jest wybrany. Wszystko to razem tworzy silną i elastyczną strukturę, która ułatwia zarządzanie i rozwijanie stylów CSS.

 

Czy szukasz wykonawcy projektów IT ?
logo

Zasady nazywania w BEM: Unikaj konfliktów i zwiększ czytelność

Zastosowanie konwencji BEM w nazywaniu klasyfikuje się jako jedno z najskuteczniejszych metod zapewnienia czytelności i unikania konfliktów w arkuszach stylów CSS. W tej metodologii, każdy blok ma swoją unikalną nazwę, służącą jako fundament dla dalszego nazewnictwa elementów i modyfikatorów. Dzięki temu, nawet wielokrotne użycie tego samego bloku w różnych częściach projektu nie prowadzi do konfliktów nazw. Elementy, będące częściami bloku, otrzymują nazwy pochodzące od nazwy bloku, co zapewnia ich łatwą identyfikację. Modyfikatory zaś, odpowiadają za określenie stanu lub wariacji bloku bądź elementu. Rekomenduje się wybór zwięzłych, ale jednoznacznych nazw, co zwiększa przejrzystość kodu i ułatwia jego utrzymanie, nawet dla nowych członków zespołu projektowego. Takie podejście do nazywania nie tylko poprawia współpracę w zespole, ale również przyczynia się do łatwiejszego zarządzania i aktualizacji projektu.

osoba używająca komputera, BEM (Block, Element, Modifier)

Zastosowanie BEM w praktyce

Zastosowanie metodyki Block, Element, Modifier w praktyce projektowej jest niezwykle korzystne, szczególnie w dużych, złożonych systemach interfejsów użytkownika, gdzie utrzymanie spójności i czytelności kodu CSS staje się wyzwaniem. Poprzez podział struktury CSS na bloki, elementy i modyfikatory, BEM wprowadza jasne reguły nazewnictwa, które ułatwiają zarówno rozwój, jak i późniejsze utrzymanie kodu. Na przykład, blok może reprezentować komponent UI tak jak „menu”, elementy wewnątrz bloku, np. „menu-item”, definiują składowe części bloku, a modyfikatory takie jak „menu-item--active” opisują stan lub wariant danego elementu. Dzięki temu, każdy fragment kodu jest intuicyjnie zrozumiały i łatwo dostosowywalny. Praktyczne zastosowanie BEM zwiększa modularność kodu, ułatwia jego ponowne użycie oraz wspiera pracę zespołową, gdzie każdy członek zespołu szybko odnajduje się w projekcie.

 

Zalety i wady stosowania metodologii BEM w projektach CSS

Zastosowanie metodologii BEM w projektach CSS ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Niezaprzeczalne korzyści to m.in. łatwiejsza identyfikacja i zrozumienie struktury kodu, poprawa wydajności przy pracy w zespole, możliwość ponownego wykorzystania komponentów oraz ograniczenie ryzyka powstawania konfliktów CSS. Metodologia BEM pomaga tworzyć kod scalony, konsekwentny i łatwy do utrzymania. Niemniej jednak, BEM nie jest pozbawiony wad: skomplikowana nomenklatura, która może początkowo przytłoczyć oraz zwiększona długość selektorów, co może wpłynąć na zwiększenie wielkości plików CSS. Wszystko zależy jednak od specyfiki projektu – w niektórych przypadkach zalety BEM mogą przewyższać jego potencjalne wady, co czyni go wartościowym wyborem.

Nasza oferta

Powiązane artykuły

Zobacz wszystkie artykuły powiązane z #front end